Gratis verzending in de Benelux
Op werkdagen voor 23:59 besteld, morgen in huis
Meer dan 10 duizend producten!
8.92935 beoordelingen

Algemene voorwaarden

Wij dragen, als organisatoren van deze wedstrijd PERSPECTIEF, de fotografie een warm hart toe en vinden dat wij zowel de belangen van de deelnemers als die van de organiserende partij moeten behartigen. De onderstaande voorwaarden zijn daarvoor bedoeld, alsmede om de wedstrijd zo eerlijk en transparant mogelijk te laten verlopen. Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

De actie loopt tot maandag 28 mei 2018 en medio juni 2018 ontvangen de winnaars persoonlijk bericht.

Alleen deelnemers die het registratieformulier volledig hebben ingevuld maken kans om te winnen. Deelnemers garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie verschafte informatie en gegevens en zijn woonachtig in Nederland.

Alleen de personen die de algemene voorwaarden geaccepteerd hebben, kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd. Deelnemers die de algemene voorwaarden accepteren, gaan ermee akkoord dat hun gegevens, waaronder maar niet beperkt tot het e-mailadres, voor (niet)commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot e-mailmarketing, gebruikt kunnen worden. Ingeval van e-mailmarketing zal het te allen tijde mogelijk zijn om u uit te schrijven op een mailing.

Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor andere prijzen en komen te vervallen bij onjuist e-mailadres en/of onjuiste persoonsgegevens. De winnaars ontvangen een persoonlijk bericht per e-mail. Tevens worden de winnaars bekendgemaakt op de websites van de betrokken partijen.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. PERSPECTIEF is te allen tijde gerechtigd het spel geheel of gedeeltelijk stop te zetten of te verlengen en deelnemers uit te sluiten om wat voor reden dan ook. Op deze actie zijn de bepalingen van de Nederlandse Reclame Code van toepassing.

Winnaars stemmen toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze actie, zonder enige compensatie.

PERSPECTIEF kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Daarvan zal naast deze algemene voorwaarden geen melding worden gemaakt.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook jegens PERSPECTIEF.

PERSPECTIEF garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van zijn website of de door hem geleverde diensten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate telecommunicatievoorzieningen om aan de actie deel te nemen.


JURERING

De selectie is voorbehouden aan een door PERSPECTIEF samengestelde jury, bestaande uit:
Piet Bruinooge - Burgemeester van Alkmaar
Leen Spaans - Voorzitter van de Historische Vereniging Alkmaar
Christi Klinkert - Conservator Stedelijk Museum Alkmaar
Ema Najetovic - Oprichter en coördinator van SHUFFLE Magazine
Bas Losekoot - Fotograaf

Het werk van door de jury geselecteerde deelnemers wordt van 3 tot 31 augustus geëxposeerd op de jubileumlocatie van de Grote Kerk te Alkmaar. Het werk moet in die periode beschikbaar zijn voor expositie.

Door de jury voorgeselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om voor 28 mei 2018 het werk digitaal in te dienen. Hier bekijkt de jury de voorgeselecteerde werken en maakt de uitslag bekend.

Mocht PERSPECTIEF een door de jury voorgeselecteerde maker niet kunnen bereiken vóór 2 juni 2018, dan behoudt PERSPECTIEF zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.


Overige voorwaarden

De deelnemer geeft toestemming om zijn/haar werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te (laten) publiceren op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. De toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. voor deze toestemming geen vergoeding te betalen.

De deelnemer geeft PERSPECTIEF dus ook toestemming om zijn/haar werk rechtenvrij te (laten) publiceren op website en alle hieraan gelieerde websites, waaronder in ieder geval de websites van Artiance.

De deelnemer garandeert Perspectief/Artiance dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van het ingezonden werk en dat het werk geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart PERSPECTIEF voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan PERSPECTIEF alle schade die PERSPECTIEF als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het werk, wordt het werk uitgesloten van deelname.

De deelnemer garandeert PERSPECTIEF dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden.

De ingezonden werken mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de werken elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.

Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.

Werken die kunnen worden aangemerkt als commerciële of wervende uiting (reclame) worden niet in behandeling genomen.

Medewerkers van de organisatie van PERSPECTIEF zijn uitgesloten van deelname.

Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt Perspectief/Artiance zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.


PERSPECTIEF - 500 jaar de Grote Kerk
Deze fotowedstrijd is mogelijk gemaakt door:
Grote Kerk Alkmaar
Artiance
Stedelijk Museum Alkmaar
Shuffle Magazine
Cameraland